ESB Hydro Station

ESB Hydro Station

Ballyshannon